si belle marsel marsel pro marsel h2o Online Shop
home za nas products galery contacts sertifikat en promo  
     
Si belle
Marsel
Marsel pro
Marsel-H2O
Marsel pro Therm
Нови продукти
Цветни каталози
Продуктови каталози
Полезни съвети
 
ninachim

Фирма „Нинахим” ЕООД е частно дружество с основна  дейност  разработка, производство и реализация  на водоемулсионни бои и грундове за вътрешно и външно боядисване, декоративни мазилки, бои за дърво, метал, пластмаса и антикорозионни грундове на водна основа,   алкидни, акрилатни, двукомпонентни полиуретанови бои, безцветни лакове, грундове, безири, разтворители.

Производствената дейност се развива  в район намиращ се на  18 км от гр. Русе в собствена  сграда с модерно технологично оборудване и лабораторна  техника  за изпитване на произвежданите продукти,  осигуряващи   производството по европейски  стандарти. Произвежданите продукти на фирмата са известни под търговските марки  “Marsel” , “si Belle” , Marsel H2O и продуктите предназначени за професионалисти “MARSELpro”. Екип от специалисти следи непрекъснато тенденциите на пазара и се стреми да задоволи нуждите при специфичните изисквания на всеки клиент. Политиката на фирмата по качеството е насочена към удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите  и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания. Фирмата поддържа сертифицирана система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001-2008, в която са регламентирани всички операции за производство и контрол на качеството както на суровините и материалите, така и на крайните продукти.

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1042-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проект BG16RFOP002-2.001-1042 има за цел да повиши производствения капацитет и производителността, да увеличи ефективността на производството и да разшири пазарните позиции на компанията както на национално ниво, така и на близкоевропейския пазар. Повече информация за проекта можете да намерите ТУК

„НИНАХИМ“ ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1042 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция
1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 1бр. Автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои и Обособена позиция
2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Дестилатор за рециклиране на разредители“. Тръжната документация може да бъде видяна ТУК

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0525-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Проект BG16RFOP002-2.002-0525 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на НИНАХИМ ЕООД на интензивно конкурентните външни пазари посредством повишаване ефективността, контрола и управлението на вътрешно-фирмените процеси. Цялата информация за проекта може да бъде видяна ТУК.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от ТУК

Тръжната документация с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, допринасящи за внедряване на ИКТ базиран софтуер" може да бъде изтеглена от ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА “НИНАХИМ” ЕООД ТУК

map

НИНАХИМ ЕООД
България, гр. Русе,
ул. “Кирил и Методий” № 47
Производствена база: Червена вода
тел.: 0886 849 345
тел./факс: 08115 / 29 56; 28 80
GSM: 0888 238 423
e-mail: ninachim@ru-se.com