si belle marsel marsel pro marsel h2o Online Shop
home za nas products galery contacts sertifikat en promo  
     
Si belle
Marsel
Marsel pro
Marsel-H2O
Marsel pro Therm
Нови продукти
Цветни каталози
Продуктови каталози
Полезни съвети
 

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА(ETICS) MARSEL PRO THERM

   

Топлоизолационните системи на база експандиран полистирен през последните години  се утвърдиха като едни от най-ефективните на българския пазар, приложими  за  външна топлоизолация на жилищни, административни, промишлени сгради и др. Разходите за отопление през зимата и поддържането на приемлива температура през лятото могат да нараснат твърде много, ако сградата  не е проектирана и изпълнена съгласно термо-техническите норми  регламентирани в българското законодателство. Загубите за отоплението на едно жилище  може да се намалят до 50%, ако бъде изпълнена подходяща топлизолационна система, съобразена с типа на ограждащата  конструкция на сградата, местоположение, изложение, климатични особености на средата и др. фактори. Топлоизолационната система  Marsel pro Therm производство на „НИНАХИМ” ЕООД Русе  се произвежда с материали, които  отговарят  на най-новите тенденции в топлоизолирането. Постигането  на определен ред в изпълнението на топлоизолационните системи   се подпомага  от оценяване на съответствието им с БДС EN 13499. Този стандарт определя изискванията  за продукти произведени в заводски условия, предназначени за външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен, доставяни като комплект. В него се описват характеристиките  на отделните компоненти, съдържа процедури за изпитване на  компонентите  и самата система, маркиране и етикетиране. За по-голяма част  от показателите  на отделните елементи  и самата топлоизолационна система са посочени минимални стойности. Други е необходимо да се декларират от производителя. Този стандарт обхваща системи, за които се изисква топлоизолационният материал да предава натоварването върху основата. Постигането на определените минимални стойности на отделните показатели е много важна  за постигане както на по-комфортна, така и по-здравословна  жизнена среда, чрез защита от развитие на плесен, гъбички,  мухъл. Степента на паропропускливост  е много важна за поддържане  на оптимална влажност и подпомагане процеса на съхнене, особено на новото строителство.

Външна Топлоизолационна система(ETICS)  MARSEL PRO THERM  е съобразена с:
    -Европейска Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти и Наредбата за съществените изисквания  и оценяване съответствието на строителните продукти
-Протокол   за първоначално изпитване No1-НХ /15.01.2011 г от лабораторията на производителя.
-Закон за защита от  вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/
-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата  на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
-Наредба за реда и начина  за класифициране , опаковане и етикетиране  на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени  бои, лакове  и авторепаратурни продукти
-Европейска Директива  1907/2006 относно регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химически вещества и препарати/REACH регламента/
Наредба  No 18/12.11.2004 г.на МЕЕР и МРРБ за енергийните характеристики на сградите
Наредба  No 7/15.12.2004 г на МРРБ за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Видове ограждащи конструкции , за които е предназначена топлоизолационната система  MARSELPROTHERM”:
-Стена , иззидана с газобетонни блокове с дебелина 250 mm
-Стена , иззидана с плътни тухли с дебелина  250  mm
-Стена , иззидана с плътни тухли с дебелина  380  mm
-Стена, иззидана с керамични блокове по  БДС 9338-83/БХ-4/ с дебелина  250  mm
-Стена  от стоманобетон с дебелина 250 mm
-Трислоен панел:стоманобетон 100   mm-стиропор 60 mm-стоманобетон 40 mm с дебелина  200 mm за калканни стени
-Стена от облицовъчни тухли 40 mm-стиропор 80 mm-стоманобетон 60 mm с дебелина 180 mm
-Трислоен панел:стоманобетон 100   mm-стиропор 80 mm-стоманобетон 40 mm с дебелина  220 mm за калканни стени
-Трислоен панел:стоманобетон 80   mm-стиропор 80 mm-стоманобетон 60 mm с дебелина  200 mm за  обикновени фасадни стени
- Трислоен панел:стоманобетон 50   mm-пенобетон 100 mm-стоманобетон 50 mm с  обща дебелина  200 mm .
- Еднослоен  панел от керамзитобетон с дебелина 260 mm, включително 20 mm външен защитен слой  и  еднослоен панел от керамзитоперлитобетон за обикновени фасадни стени с дебелина 220 mm, включително   20 mm външен защитен слой .
- Панел от сгурбетон 220   mm-хераклит 40 mm  с обща дебелина 260 mm .
Дълготрайността  на  финишните  покрития  са от голямо значение  за дълготрайността на цялата топлоизолационна система. Съхранението на фасадата е от изключително значение  както за естетическото възприятие  и въздействие на сградата върху хората, така и за поддържане на фасадата  във времето. Произвежданите във „НИНАХИМ” ЕООД MARSELpro Декоративни мазилки СИЛИКОН + с влачена и драскана структура и MARSELpro Фасадна боя СИЛИКОН + осигуряват висока устойчивост на атмосферно въздействие, устойчивост на агресивни промишлени среди, висока светлоустойчивост на цветните продукти, висока водоустойчивост и водоотблъскване, устойчивост на микроорганизми, гъбички и плесени. Богатата цветова гама  на тези продукти задоволява  всички специфични изисквания на клиентите.

 
 
 
Назад към полезни съвети